IČO: , spoločnosť zapísaná v: ,

, 22.06.2024


Vec:

Výpoveď zamestnávateľa pre nadbytočnosť zamestnanca podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce


Na základe pracovnej zmluvy zo dňa Vám v našej spoločnosti ___________________ vznikol pracovný pomer na pracovnej pozícii .

Na základe písomného rozhodnutia našej spoločnosti zo dňa o organizačnej zmene, ktorou sa zrušili pracovné pozície a znížil počet zamestnancov našej spoločnosti s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce, bude Vaša vyššie uvedená pracovná pozícia zrušená s účinnosťou ku dňu . Na základe tejto skutočnosti ste sa stali pre našu spoločnosť nadbytočným a zamestnávateľ Vás nemá možnosť naďalej zamestnávať.
Výpoveď je potrebné načasovať tak, aby bol dostatočný priestor na uplynutie výpovednej doby.


Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vám dávame výpoveď v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. a) je najmenej:
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že Váš pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po doručení tejto výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, t.j. dňa .

S pozdravom

___________________________________________
Podpis osoby oprávnenej konať za spoločnosť
Ak to nie je možné doručiť výpoveď zamestnancovi na pracovisku, zamestnávateľ môže zvoliť doručovanie poštovým podnikom. Výpoveď doručovanú poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk".

Zamestnanec svojím vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že túto výpoveď prevzal dňa osobne.


___________________________________________
podpis zamestnanca

Svedkovia svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že zamestnanec _______________________ odmietol osobne prevziať výpoveď z pracovného pomeru.____________________________________
Meno Priezvisko - podpis svedka____________________________________
Meno Priezvisko - podpis svedka
Svedok môže byť aj jeden aj viac ako dvaja. Dvaja svedkovia sú štandardným a ideálnym riešením.
Odporúčame, aby podpis zamestnanca, príp. svedkov a samotná výpoveď boli na jednej listine (podpisy na opačnej strane listu sú v poriadku).