IČO: , spoločnosť zapísaná v: ,

, 10.06.2023


Vec:

Výpoveď zamestnávateľa pre nadbytočnosť zamestnanca podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce


Na základe pracovnej zmluvy zo dňa Vám v našej spoločnosti ___________________ vznikol pracovný pomer na pracovnej pozícii .

Na základe písomného rozhodnutia našej spoločnosti zo dňa o organizačnej zmene, ktorou sa zrušili pracovné pozície a znížil počet zamestnancov našej spoločnosti s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce, bude Vaša vyššie uvedená pracovná pozícia zrušená s účinnosťou ku dňu . Na základe tejto skutočnosti ste sa stali pre našu spoločnosť nadbytočným a zamestnávateľ Vás nemá možnosť naďalej zamestnávať.
Výpoveď je potrebné načasovať tak, aby bol dostatočný priestor na uplynutie výpovednej doby.


Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vám dávame výpoveď v zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. a) je najmenej:
a) dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
b) tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že Váš pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po doručení tejto výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, t.j. dňa .

S pozdravom

___________________________________________
Podpis osoby oprávnenej konať za spoločnosť

Zamestnanec svojím vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že túto výpoveď prevzal dňa osobne.


___________________________________________
podpis zamestnanca

Svedkovia svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že zamestnanec _______________________ odmietol osobne prevziať výpoveď z pracovného pomeru.____________________________________
Meno Priezvisko - podpis svedka____________________________________
Meno Priezvisko - podpis svedka
Svedok môže byť aj jeden aj viac ako dvaja. Dvaja svedkovia sú štandardným a ideálnym riešením.
Odporúčame, aby podpis zamestnanca, príp. svedkov a samotná výpoveď boli na jednej listine (podpisy na opačnej strane listu sú v poriadku).