IČO: , spoločnosť zapísaná v: ,Oznámenie sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.


, 17.07.2024


Vec:

Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe


Na základe pracovnej zmluvy zo dňa vznikol medzi našou spoločnosťou ako zamestnávateľom a Vami ako zamestnancom, pracovný pomer, s pracovnou pozíciou: . V zmysle článku uvedenej pracovnej zmluvy zo dňa _______ bola dohodnutá skúšobná doba v trvaní troch mesiacov.
V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomným oznámením o skončení pracovného pomeru.

V súlade s § 72 Zákonníka práce, t.j. v skúšobnej dobe, s Vami týmto ukončujeme pracovný pomer založený predmetnou pracovnou zmluvou, ktorý vznikol dňa . Ku skončeniu pracovného pomeru dochádza ku dňu .

Dôvodom skončenia pracovného pomeru je .
Zmluvné strany môžu skončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Uvedené Vám dávame na vedomie.

S pozdravom

___________________________________________
Podpis osoby oprávnenej konať za spoločnosť
Ak to nie je možné doručiť výpoveď zamestnancovi na pracovisku, zamestnávateľ môže zvoliť doručovanie poštovým podnikom. Výpoveď doručovanú poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk".

Zamestnanec svojím vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že toto oznámenie prevzal dňa osobne.


___________________________________________
podpis zamestnanca

Svedkovia svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že zamestnanec _______________________ odmietol osobne prevziať oznámenie o skončení pracovného pomeru.____________________________________
Meno Priezvisko - podpis svedka____________________________________
Meno Priezvisko - podpis svedka
Svedok môže byť aj jeden aj viac ako dvaja. Dvaja svedkovia sú štandardným a ideálnym riešením.
Odporúčame, aby podpis zamestnanca, príp. svedkov a samotné oznámenie boli na jednej listine (podpisy na opačnej strane listu sú v poriadku).