IČO: , spoločnosť zapísaná v: ,Oznámenie sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.


, 23.03.2023


Vec:

Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe


Na základe pracovnej zmluvy zo dňa vznikol medzi našou spoločnosťou ako zamestnávateľom a Vami ako zamestnancom, pracovný pomer, s pracovnou pozíciou: . V zmysle článku uvedenej pracovnej zmluvy zo dňa _______ bola dohodnutá skúšobná doba v trvaní troch mesiacov.
V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomným oznámením o skončení pracovného pomeru.

V súlade s § 72 Zákonníka práce, t.j. v skúšobnej dobe, s Vami týmto ukončujeme pracovný pomer založený predmetnou pracovnou zmluvou, ktorý vznikol dňa . Ku skončeniu pracovného pomeru dochádza ku dňu .

Dôvodom skončenia pracovného pomeru je .
Zmluvné strany môžu skončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Uvedené Vám dávame na vedomie.

S pozdravom

___________________________________________
Podpis osoby oprávnenej konať za spoločnosť

Zamestnanec svojím vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že toto oznámenie prevzal dňa osobne.


___________________________________________
podpis zamestnanca

Svedkovia svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú, že zamestnanec _______________________ odmietol osobne prevziať oznámenie o skončení pracovného pomeru.____________________________________
Meno Priezvisko - podpis svedka____________________________________
Meno Priezvisko - podpis svedka
Svedok môže byť aj jeden aj viac ako dvaja. Dvaja svedkovia sú štandardným a ideálnym riešením.
Odporúčame, aby podpis zamestnanca, príp. svedkov a samotné oznámenie boli na jednej listine (podpisy na opačnej strane listu sú v poriadku).