Nájomná zmluva

uzatvorená v zmysle ust.§ 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
uzatvorená v zmysle ust.§ 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“) medzi:
Prenajímateľ:
(ďalej aj ako „prenajímateľ")
Nájomná zmluva musí obsahovať presné označenie zmluvných strán:

Fyzická osoba:
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby,
Živnostník
obchodné meno, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa,
Právnická osoba
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto konať,
Nájomca:
(ďalej aj ako „nájomca")
Nájomná zmluva musí obsahovať presné označenie zmluvných strán:

Fyzická osoba:
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby,
Živnostník
obchodné meno, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,
Právnická osoba
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto konať,

(prenajímateľ a nájomca spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom , katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. , pre okres , obec , katastrálne územie , a to:
  • 3
   3 -izbového bytu číslo: , umiestneného na
   poschodí
   poschodí č. bytového domu, vchod č. , nachádzajúceho sa na ulici
   v
   v , so súpisným číslom bytového domu (ďalej aj ako „dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ s parc. č. , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera m2 (ďalej len „byt“ alebo „predmet nájmu“).
Nájomná zmluva musí obsahovať presné označenie predmetu.

Článok II

Opis stavu bytu, príslušenstva a vybavenia bytu

Nájomná zmluva musí obsahovať opis stavu bytu, opis príslušenstva a vybavenia bytu.
 1. Predmet nájmu sa nachádza na __________. poschodí a pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Podlahová plocha bytu vrátane príslušenstva bytu je 0 m2.
 2. Príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, balkón, pivnica.

Článok III

Predmet zmluvy

 1. Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcovi predmet nájmu do dočasného užívania podľa podmienok upravených v tejto zmluve. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za to nájomné.
 2. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať počnúc
  dňom
  dňom . Okrem práva byt užívať, nájomca má právo užívať spoločné priestory a zariadenie domu, ako aj požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu nájmu. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet nájmu spolu s jeho zariadením , ktorého zoznam je uvedený v protokole o odovzdaní predmetu nájmu (ďalej len „protokol“).
 3. Prenajímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe závady a poškodenia bytu, jeho príslušenstva a vybavenia, spoločných častí a spoločných zariadení domu, na ktoré by mal nájomcu osobitne upozorniť .
 4. Nájomca vyhlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, ktorý je spôsobilý na riadne užívanie a takto preberá byt do nájmu.

Článok IV

Rozsah užívania

Určenie rozsahu alebo účelu užívania predmetu nájmu je podstatnou náležitosťou zmluvy a nesmie sa vynechať.
 1. Nájomca je povinný predmet nájmu užívať výlučne
  na bývanie.
  na bývanie. . Nájomca môže byt užívať na iný ako dohodnutý účel len s písomným súhlasom prenajímateľa.
 2. Nájomca
  nie je
  nie je oprávnený zriadiť k predmetu nájmu alebo jeho časti užívacie právo tretej osobe bez písomného súhlasu prenajímateľa.

Článok V

Doba nájmu, začatie a skončenie nájmu

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania. Ak doba nájmu nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú.
Pre doručenie výpovede platia primerane ustanovenia osobitného predpisu, a to § 106 a § 112 Civilného sporového poriadku.
 1. Nájom sa uzatvára na dobu
  neurčitú.
  neurčitú.
 2. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu zmluvné strany spíšu protokol. V protokole, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, bude zároveň zachytený stav meračov energií a vody.
 3. Nájom bytu zaniká:
  1. písomnou dohodou uzatvorenou medzi prenajímateľom a nájomcom,
  2. výpoveďou nájomcu alebo prenajímateľa v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,
  3. odstúpením od zmluvy v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,
  4. zničením predmetu nájmu.
 4. Ak bola daná písomná výpoveď jednou zo zmluvných strán, skončí sa nájom v zmysle tejto zmluvy uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoveď doručená.
 5. Nájomná zmluva sa zrušuje okamihom doručenia písomného odstúpenia od nájomnej zmluvy druhej zmluvnej strane.
 6. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, a to v posledný deň trvania nájmu v súlade so zmluvou.

Článok VI

Nájomné a úhrada za plnenia poskytované s užívaním predmetu nájmu

Nájomná zmluva musí obsahovať výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu.
 1. Za nájom predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné vo výške za každý
  mesiac
  mesiac (ďalej len „nájomné“).
 2. V nájomnom
  nie sú
  nie sú zahrnuté úhrady za plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu (ďalej len „plnenia“). Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi
  preddavok za plnenia
  preddavok za plnenia vo výške za každý
  mesiac
  mesiac.
 3. Plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu sú plnenia poskytnuté za účelom jeho riadneho užívania, a to najmä:
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že skutočná výška úhrad za plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu sa zúčtuje so zaplatenými preddavkami najneskôr do jedného mesiaca po obdržaní ročného vyúčtovania od jednotlivých dodávateľských subjektov. Následne na základe skutočnej spotreby plnení spojených s užívaním predmetu nájmu predloží prenajímateľ nájomcovi písomné vyúčtovanie preddavkov v lehote do 14. dní odo dňa, kedy bude ročné vyúčtovanie doručené prenajímateľovi.
 5. Na základe tohto vyúčtovania nájomca doplatí prenajímateľovi vzniknutý nedoplatok do 14. dní odo dňa predloženia vyúčtovania nájomcovi. Ak nájomná zmluva trvá, zmluvné strany sa môžu dohodnúť, či sa preplatok započíta na nájomné alebo bude nájomcovi vrátený do 14. dní odo dňa predloženia vyúčtovania.
 6. Ďalšie služby ako zabezpečuje prenajímateľ a nájomca sa zaväzuje uhrádzať príslušné služby za každý kalendárny mesiac na základe faktúry od dodávateľa služby.
 7. Nájomca je oprávnený zriadiť v predmete nájmu pripojenie k internetovej sieti, nájomca tak urobí vo svojom mene a na vlastné náklady. Podpisom tejto zmluvy prenajímateľ dáva nájomcovi so zriadením príslušnej služby súhlas.
Informácia o DPH:
nezobrazovať DPH

Článok VII

Zábezpeka

 1. Nájomca sa ďalej zaväzuje uhradiť prenajímateľovi
  na bankový účet prenajímateľa
  na bankový účet prenajímateľa návratnú zálohovú platbu (ďalej len „zábezpeka”) vo výške € (slovom: eur) . Zábezpeka slúži na zabezpečenie splatných nárokov prenajímateľa voči nájomcovi. Zo zábezpeky je prenajímateľ oprávnený odpočítať pohľadávky voči nájomcovi, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy alebo zo zákona. V prípade použitia zábezpeky je nájomca povinný bezodkladne na základe žiadosti prenajímateľa doplniť zábezpeku na pôvodnú výšku.
 2. Prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť nájomcovi zábezpeku do od ukončenia nájmu, najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca riadne a včas odovzdal predmet nájmu a vysporiadal s prenajímateľom všetky nároky súvisiace s nájomným vzťahom.

Článok VIII

Platobné podmienky

 1. Nájomník sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné podľa článku VI., ods. 1. tejto zmluvy
  na bankový účet prenajímateľa
  na bankový účet prenajímateľa v lehote splatnosti do 15. dňa kalendárneho mesiaca,
  za ktorý sa nájomné platí
  za ktorý sa nájomné platí .
 2. Úhrady preddavkov za plnenia poskytované s užívaním predmetu nájmu podľa článku VI., ods. 2. tejto zmluvy nájomca platí spolu s nájomným za príslušný kalendárny mesiac.
 3. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi prvé nájomné vo výške € (slovom: eur)
  na bankový účet prenajímateľa
  na bankový účet prenajímateľa
  v deň podpisu zmluvy.
  v deň podpisu zmluvy.
 4. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi zábezpeku
  na bankový účet prenajímateľa
  na bankový účet prenajímateľa
  v deň podpisu zmluvy.
  v deň podpisu zmluvy.
 5. V prípade akýchkoľvek hotovostných úhrad zo strany nájomcu prenajímateľovi platí, že miestom plnenia je miesto bydliska
  prenajímateľa
  prenajímateľa . O každej hotovostnej úhrade si zmluvné strany vyhotovia písomné potvrdenie.
 6. Ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do 5. dní po jej splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania.

Článok IX

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Prenajímateľ sa zaväzuje počas platnosti zmluvy ako vlastník predmetu nájmu tento na svoje náklady udržiavať v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.
 2. Ak prenajímateľ nesplní svoju povinnosť odstrániť závady brániace riadnemu užívaniu bytu, alebo ktorými je výkon nájomcovho práva ohrozený, má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení prenajímateľa závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od neho náhradu účelne vynaložených nákladov.
 3. Nájomca má právo užívať predmet nájmu, pričom je povinný užívať ho riadne, šetrne a v súlade s jeho určením. Pri výkone svojich práv je nájomca povinný dbať, aby nedošlo k obmedzeniu výkonu práv iných vlastníkov a nájomcov v bytovom dome.
 4. Zmeny na predmete nájmu je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení nájmu uviesť vec na svoje náklady do pôvodného stavu.
 5. Nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ a umožniť prenajímateľovi vykonanie týchto opráv, inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.
 6. Nájomca je povinný vykonávať drobné opravy a bežnú údržbu predmetu nájmu. Ak sa nájomca nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu predmetu nájmu, má prenajímateľ právo tak urobiť po predchádzajúcom upozornení nájomcu na svoje náklady sám a požadovať od nájomcu náhradu vynaložených nákladov.
 7. Nájomca je povinný odstrániť na vlastné náklady závady a poškodenia, ktoré spôsobil na predmete nájmu sám alebo tí, ktorí s ním bývajú alebo ktorým nájomca umožnil vstup do predmetu nájmu. Ak tak nájomca neurobí, prenajímateľ má právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu závady a poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu vynaložených nákladov.
 8. Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vykonať kontrolu predmetu nájmu vo vopred oznámenom čase. Prenajímateľ má právo kontroly predmetu nájmu minimálne jedenkrát počas troch mesiacov. Kontroly predmetu nájmu môže prenajímateľ vykonávať len v prítomnosti nájomcu alebo osoby s ním žijúcej v spoločnej domácnosti, inak len v prípade ak odôvodnene hrozí vznik škody (najmä havarijný stav) a súhlas nájomcu nemohol objektívne získať. Prenajímateľ má neobmedzené právo vstupu do predmetu nájmu aj bez prítomnosti nájomcu po skončení nájomného vzťahu.
 9. Okrem kontroly predmetu nájmu je nájomca povinný predmet nájmu sprístupniť prenajímateľovi alebo ním určenej osobe za účelom vykonania prehliadky, odstránenia porúch, vykonania pravidelných odborných obhliadok a skúšok technických zariadení (kontrola elektrického vedenia, revízie atď.).
 10. Nájomca je povinný najneskôr ku dňu zániku nájmu odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave v akom ho nájomca prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. O odovzdaní predmetu nájmu bude spísaný protokol, ktorý bude obsahovať stav predmetu nájmu ku dňu prevzatia a stav meračov energií.
 11. Nájomca môže zvýšiť alebo znížiť počet osôb trvale sa zdržujúcich v byte len po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa.

Článok X

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
 2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné strany obdržia po jednom vyhotovení.
 3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomne, vo forme dodatkov k tejto zmluve.
 4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú Občianskym zákonníkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 5. Prenajímateľ a nájomca vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená a sú plne spôsobilí k právnym úkonom.
 6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená dobrovoľne, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.
Prenajímateľ:

, dňa

...............................................
Nájomca:

, dňa

...............................................