Nájomná zmluva

uzatvorená v zmysle ust.§ 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení (ďalej len „Zmluva“) medzi:
Prenajímateľ:
(ďalej aj ako „prenajímateľ")
Nájomná zmluva musí obsahovať presné označenie zmluvných strán:

Fyzická osoba:
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby,
Živnostník
obchodné meno, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa,
Právnická osoba
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto konať,
Nájomca:
(ďalej aj ako „nájomca")
Nájomná zmluva musí obsahovať presné označenie zmluvných strán:

Fyzická osoba:
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby,
Živnostník
obchodné meno, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,
Právnická osoba
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto konať,

(prenajímateľ a nájomca spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov , nachádzajúcich sa v katastrálnom území , obec , okres , ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom , odbor katastrálny, na liste vlastníctva č. ako:
  • parcela KN-
   C
   C č. , s výmerou m2, druh pozemku:
   zastavané plochy a nádvoria
   zastavané plochy a nádvoria;
   (pozemky uvedené vyššie ďalej spoločne len ako „vec“ alebo „predmet nájmu“).
Zmluva musí obsahovať označenie nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia.

Článok II

Predmet zmluvy

 1. Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcovi predmet nájmu do dočasného užívania podľa podmienok upravených v tejto zmluve. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi za to nájomné.
 2. Nájomca je oprávnený predmet nájmu užívať počnúc
  dňom
  dňom . Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet nájmu spolu s jeho súčasťami a príslušenstvom, ktorého zoznam je uvedený v protokole o odovzdaní predmetu nájmu (ďalej len „protokol“).
 3. Prenajímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe závady a poškodenia veci, jej súčastí a príslušenstva .
 4. Nájomca vyhlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, ktorý je spôsobilý na riadne užívanie a takto preberá vec do nájmu.

Článok III

Rozsah užívania

Nájomca je oprávnený užívať vec spôsobom určeným v zmluve. Ak sa účel nedohodne, nájomca je oprávnený užívať vec primerane jej povahe a určeniu.
 1. Nájomca je povinný predmet nájmu užívať výlučne . Nájomca môže predmet nájmu užívať na iný ako dohodnutý účel len s písomným súhlasom prenajímateľa.
 2. Nájomca
  nie je
  nie je oprávnený zriadiť k predmetu nájmu užívacie právo tretej osobe bez písomného súhlasu prenajímateľa.

Článok IV

Doba nájmu, začatie a skončenie nájmu

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet nájmu buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania.
 1. Nájom sa uzatvára na dobu
  neurčitú.
  neurčitú.
 2. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu zmluvné strany spíšu protokol.
 3. Nájomná zmluva zaniká:
  1. písomnou dohodou uzatvorenou medzi prenajímateľom a nájomcom,
  2. výpoveďou nájomcu alebo prenajímateľa,
  3. odstúpením od zmluvy,
  4. zničením predmetu nájmu.
 4. Obe zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodov.
 5. Ak bola daná písomná výpoveď jednou zo zmluvných strán, skončí sa nájom v zmysle tejto zmluvy uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoveď doručená.
 6. Nájomná zmluva sa zrušuje okamihom doručenia písomného odstúpenia od nájomnej zmluvy druhej zmluvnej strane.
 7. Pri skončení nájmu je nájomca povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu na mieste, kde ho prevzal a v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie, a to v posledný deň trvania nájmu v súlade so zmluvou. O odovzdaní predmetu nájmu bude spísaný protokol, ktorý bude obsahovať stav predmetu nájmu ku dňu prevzatia.
 8. Ak došlo k poškodeniu, zničeniu alebo nadmernému opotrebeniu predmetu nájmu, nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu, ktorá na veci vznikla. Nájomca zodpovedá aj za škody spôsobené osobami, ktorým nájomca umožnil užívanie prenajatej veci, alebo ktorým umožnil k predmetu nájmu prístup.

Článok V

Nájomca je povinný platiť nájomné podľa zmluvy.

Nájomné

 1. Za nájom predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné vo výške za každý
  mesiac
  mesiac (ďalej len „nájomné“).
 2. Nájomník sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné podľa ods. 1. tohto článku zmluvy
  na bankový účet prenajímateľa
  na bankový účet prenajímateľa v lehote splatnosti do 15. dňa kalendárneho mesiaca,
  za ktorý sa nájomné platí.
  za ktorý sa nájomné platí.
 3. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi prvé nájomné vo výške € (slovom: eur)
  na bankový účet prenajímateľa
  na bankový účet prenajímateľa 
  v deň podpisu zmluvy.
  v deň podpisu zmluvy.
Informácia o DPH:
nezobrazovať DPH

Článok VI

Zábezpeka

 1. Nájomca sa ďalej zaväzuje uhradiť prenajímateľovi
  na bankový účet prenajímateľa
  na bankový účet prenajímateľa návratnú zálohovú platbu (ďalej len „zábezpeka”) vo výške € (slovom: eur) . Zábezpeka slúži na zabezpečenie splatných nárokov prenajímateľa voči nájomcovi. Zo zábezpeky je prenajímateľ oprávnený odpočítať pohľadávky voči nájomcovi, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy alebo zo zákona. V prípade použitia zábezpeky je nájomca povinný bezodkladne na základe žiadosti prenajímateľa doplniť zábezpeku na pôvodnú výšku.
 2. Prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť nájomcovi zábezpeku do od ukončenia nájmu, najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca riadne a včas odovzdal predmet nájmu a vysporiadal s prenajímateľom všetky nároky súvisiace s nájomným vzťahom.
 3. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi zábezpeku
  na bankový účet prenajímateľa
  na bankový účet prenajímateľa
  v deň podpisu zmluvy.
  v deň podpisu zmluvy.

Článok VII

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Prenajímateľ sa zaväzuje počas platnosti zmluvy ako vlastník predmetu nájmu tento na svoje náklady udržiavať v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním predmetu nájmu.
 2. Ak prenajímateľ nesplní svoju povinnosť odstrániť závady brániace riadnemu užívaniu predmetu nájmu, alebo ktorými je výkon nájomcovho práva ohrozený, má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení prenajímateľa závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od prenajímateľa náhradu účelne vynaložených nákladov.
 3. Prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu prístup k veci za účelom kontroly stavu prenajatej veci ako aj toho, či nájomník užíva vec riadne. Prenajímateľ sa s nájomcom dohodli na výkone kontroly .
 4. Prenajímateľ je povinný oznámiť nájomcovi termín vykonania kontroly v dostatočnom predstihu, okrem prípadu, ak je vykonanie kontroly potrebné na zabránenie vzniku škôd alebo na ich obmedzenie. Pri kontrole musí byť prítomný nájomca, ibaže sa jeho prítomnosť nedá objektívne zabezpečiť a kontrolou sa sleduje zabránenie vzniku škody alebo jej obmedzenie. Nájomca nesmie byť kontrolami zbytočne obťažovaný.
 5. Nájomca má právo užívať predmet nájmu, pričom je povinný užívať ho riadne, šetrne a v súlade s účelom užívania.
 6. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ vykonať bez zbytočného odkladu po tom, ako potrebu opráv zistí, alebo ako ju mohol zistiť pri starostlivom užívaní veci. Ak tak neurobí, zodpovedá prenajímateľovi za škodu, ktorú spôsobil.
 7. Nájomca je povinný znášať obmedzenia v užívaní prenajatej veci v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv a údržby veci.
 8. Nájomník je oprávnený vykonávať zmeny na veci len s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa. Ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení nájmu uviesť vec na svoje náklady do pôvodného stavu bezodkladne po tom, ako ho o to prenajímateľ požiada, najneskôr však ku dňu skončenia nájmu.
 9. Nájomca je povinný vykonávať drobné opravy a bežnú údržbu predmetu nájmu. Ak sa nájomca nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu predmetu nájmu, má prenajímateľ právo tak urobiť po predchádzajúcom upozornení nájomcu na svoje náklady sám a požadovať od nájomcu náhradu vynaložených nákladov.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
 2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné strany obdržia po jednom vyhotovení.
 3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomne, vo forme dodatkov k tejto zmluve.
 4. V prípade akýchkoľvek hotovostných úhrad zo strany nájomcu prenajímateľovi platí, že miestom plnenia je miesto bydliska
  prenajímateľa
  prenajímateľa . O každej hotovostnej úhrade si zmluvné strany vyhotovia písomné potvrdenie.
 5. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú Občianskym zákonníkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 6. Prenajímateľ a nájomca vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená a sú plne spôsobilí k právnym úkonom.
 7. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená dobrovoľne, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.
Prenajímateľ:

, dňa

...............................................
Nájomca:

, dňa

...............................................